STRATEGIC PLANNING I

STRATEGIC PLANNING I

References: STRATEGIC THINKING SKILL
Professor Stanley K. Ridgley / Drexel University